Loading...
Doelgroepen 2017-07-23T13:25:41+01:00

DOELGROEPEN

LibDem heeft geen specifieke doelgroepen. Wij vinden dat een politieke partij een visie op de maatschappij moet hebben die rekening houdt met de belangen van iedereen. Onze visie op de maatschappij en de economie zal iedereen ten goede komen omdat deze vrijheid voor iedereen inhoudt en het algemeen welzijn zal toenemen.

Dat neemt niet weg dat het beleid van LibDem op dit moment vooral ook aantrekkelijk is voor specifieke groepen, omdat de andere politieke partijen te weinig oog hebben voor hun belangen en omdat de andere politieke partijen geen structurele oplossingen op lange termijn bieden. Het zijn met name jongeren, studenten, zzp’ers, het mkb, professionals en ouderen.

JONGEREN

Jongeren zijn meestal starters op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Omdat LibDem zich inzet voor de belangen van outsiders, is LibDem bij uitstek een voor jongeren interessante partij.

Op de arbeidsmarkt wil LibDem zowel flexibiliteit als een goed sociaal vangnet. Dat betekent dat starters op de arbeidsmarkt meer kansen krijgen: werkgevers zullen immers eerder iemand in dienst nemen als de arbeidsmarkt flexibel is.

De woningmarkt is de afgelopen decennia totaal verziekt. Het resultaat is dat je soms € 450 moet betalen voor een kamer van 3 x 3 of anders jaren op een wachtlijst moet staan om voor een woning in aanmerking te komen. Alle politieke partijen die de laatste jaren aan de regering hebben deelgenomen zijn daar (mede)verantwoordelijk voor. Niemand heeft immers de woningmarkt structureel aangepakt. LibDem is voor een integrale herziening van de woningmakrt, waarbij eerst bepaald moet worden hoe een evenwichtige woningmarkt er uit ziet. Op basis daarvan kunnen wij dan bepalen hoe wij daar naar toe gaan. Het zal een 10 à 15 jaar duren voordat die situatie helemaal bereikt is. Ondertussen is het dringend om maatregelen te nemen die de ergste problemen oplossen.

Tenslotte is LibDem voor jongeren ook aantrekkelijk omdat LibDem voor vrijheid van informatie is.

STUDENTEN

Goed onderwijs is essentieel voor het goed functioneren van de maatschappij en voor de economie. Onze maatschappij en economie is immers gecompliceerd geworden en ieder heeft goed onderwijs nodig om daaraan optimaal te kunnen deelnemen en te kunnen bijdragen.

LibDem is voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Dat zullen de meeste politieke partijen ook zeggen. Maar die zijn wel (mede)verantwoordelijk voor een aantal maatregelen die daarmee op gespannen voet staan: de langstudeerboete en extra collegegeld voor een tweede studie.

Langstudeerders kosten de onderwijsinstellingen niet of nauwelijks extra geld, er is dus geen enkele reden om extra collegegeld te vragen voor langstudeerders. Deze maatregel moet worden afgeschaft.

Ook is er geen enkele reden om extra collegegeld te vragen voor studenten die een tweede studie willen volgen. Zij doen dat immers vaak op een efficiënte manier, waardoor er naar verhouding weinig extra kosten voor de onderwijsinstelling mee gemoeid zijn. De maatregel om extra collegegeld te vragen is absurd en ontmoedigt het volgen van een tweede studie; dat zou eerder moeten worden aangemoedigd. Het extra collegegeld moet worden afgeschaft.

Tenslotte is LibDem tegen ieder systeem van loting als selectiemechanisme voor toelating tot het onderwijs. Ook al wordt de loting voor Geneeskunde binnenkort afgeschaft, dit persverse systeem zal straks 40 jaar (!!) geduurd hebben. Alle politieke partijen die in deze periode aan de regering hebben deelgenomen (PvdA, VVD, CDA, D66, CU en LPF) zijn daar verantwoordelijk voor. Zij hebben immers al die tijd niets gedaan om dit af te schaffen.

ZZP’ERS

Volgens de statistieken is de werkloosheid in Nederland ondanks de recessie relatief laag gebleven. De klappen zijn geheel opgevangen door zelfstandigen zonder personeel en flexwerkers.

LibDem is er voor dat ook zelfstandigen zonder personeel in aanmerking kunnen komen voor uitkeringen in het kader van een sociaal vangnet. De kosten mogen in principe niet afwijken van die voor gewone werknemers.

MKB

LibDem is een partij die ruimte voor ondernemerschap wil creëren. Dat is met name goed voor het midden- en kleinbedrijf, waar de belangrijkste groei van de werkgelegenheid vandaan komt.

De partijen van het Lente-akkoord hebben maatregelen bedacht die zeer nadelig zijn voor het MKB. Zo moet onder meer de werkgever de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkeringen betalen. Dit is op een vreemde redenering gebaseerd, alsof de werkgever moet worden afgestraft als hij – vaak door omstandigheden gedwongen – iemand moet ontslaan. Macro-economisch komt dit neer op een algemene lastenverhoging.

Wellicht dat deze maatregel voor grotere bedrijven te dragen is, maar voor de kleinere ondernemingen is dit niet alleen onrechtvaardig, het kan ook ten koste gaan van de levensvatbaarheid van het bedrijf. Als een bedrijf drie mensen in dienst heeft en noodgedwongen moet inkrimpen tot twee zullen deze extra lasten vaak niet op te brengen zijn. Bedacht zij dat meer dan 80% van de bedrijven in Nederland minder dan 5 werknemers heeft.

Ook is LibDem voor vrijheid van informatie; veel van de huidige bepalingen zijn achterhaald. Zo vindt LibDem dat geen geld meer moet worden afgedragen voor het luisteren van muziek op het werk, in de winkel of in de horeca.

PROFESSIONALS

LibDem is voor een beleid waarbij professionals de ruimte krijgen hun vak uit te oefenen. Dat geldt voor het onderwijs, de zorg, de politie, de rechtspraak, etc. De laatste jaren is er een te ver doorgeslagen managementcultuur ontstaan, hetgeen ten koste gaat van inhoudeljke kennis en continuïteit. Er is te veel procesmanagement en vaak (veel) te weinig aandacht voor de inhoud. Dat geldt voor zowel beleid als uitvoering.

OUDEREN

De partijen van het Lenteakkoord hebben voor ouderen bijna perverse maatregelen genomen: verhoging AOW-leeftijd, versoepeling ontslagrecht en verkorting van de WW-duur. Iemand van boven de 45 jaar die nu werkloos is, heeft grote moeite om opnieuw werk te vinden. Het is asociaal om dan deze maatregelen in de huidige economische situatie te nemen.

LibDem is niet tegen het verhogen van de AOW-leeftijd en een versoepeling van het ontslagrecht is zelfs wenselijk. Maar niet zonder een adequaat sociaal vangnet. Individuen mogen niet gestraft worden voor conjuncturele werkloosheid.

Dat betekent dat eerst gezorgd moet worden voor een goed sociaal vangnet en een beleid waarbij ouderen makkelijker aan het werk komen. Pas daarna mag gedacht worden aan het verhogen van de AOW-leeftijd, mits dit gepaard gaat met maatregelen die zorgen dat ook ouderen op een fatsoenlijke wijze aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dat vergt een forse koerswijziging ten opzichte van het huidig beleid!

De bezwaren van LibDem tegen het huidig beleid worden in zekere zin gedeeld door de Raad van State.