Loading...
LibDem – D66 2017-07-23T13:25:38+01:00

Hieronder worden voor een aantal belangrijke beleidsterreinen de verschillen tussen LibDem en D66 uiteengezet. 

De positie van LibDem

Uitgangspunten

Als liberale partij streeft LibDem de positieve vrijheid na. Dat wil zeggen dat de mens in staat moet zijn richting aan zijn leven te geven. Velen zullen dat zelf kunnen, maar er zijn ook velen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. LibDem ziet daarin een rol voor de overheid. Dit is neergelegd in de uitgangspunten van LibDem.

Economie

LibDem is voor een markteconomie en vindt dat er veel ruimte voor ondernemers moet zijn. LibDem is tegen het beleid waarbij ondernemers gestraft worden als een werknemer onverhoopt ziek wordt of als de arbeidsrelatie beëindigd wordt.

Sociale zekerheid

Keerzijde van de ruimte voor ondernemerschap is een goed sociaal vangnet, waarbij de inkomenszekerheid collectief geboden wordt. Dat is economisch bezien efficiënter. Sociale zekerheid moet in de visie van LibDem maatwerk zijn. LibDem is tegen de recente afbraak van het sociaal vangnet.

Zorg

LibDem is voor een aanpassing van het zorgstelsel, waardoor de macht bij de verzekeraars verdwijnt en de regie weer bij arts en patiënt komt. Dat houdt per definitie ook vrije artsenkeuze in. Verder moet het eigen risico worden afgeschaft en vervangen door een eigen bijdrage van 10% van de gemaakte kosten met een maximum van € 3000, waarbij je dus maximaal € 300 betaalt.

Milieu

LibDem vindt dat wij snel naar een circulaire economie moeten toegroeien. LibDem is voor een marktconform milieubeleid, waarbij de uitstoot van CO2 in korte tijd gereduceerd wordt. Dat moet wel Europees gebeuren.

Integratie

Integratie moet uit gaan van wederzijds respect. De beste vorm van integratie is werk. LibDem is ook daarom voor een actieve begeleiding van de overheid naar werk.

Bestuur

LibDem is tegen de overheveling van Rijkstaken naar de gemeentes. Dit is inefficiënt, leidt tot ongelijkheid en rechtsonzekerheid. Ook is LibDem tegen de gedwongen samenvoeging van gemeentes die daaruit voortvloeit.

Rechtsstaat

Als liberale partij staat de rechtsstaat bij LibDem hoog in het vaandel. Deze staat in Nederland onder druk. Zie bijvoorbeeld de geleidelijke verhoging van het griffierecht en het verdwijnen van een zelfstandig ministerie van Justitie.

Integriteit persoon

LibDem vindt dat de overheid de fysieke en psychische integriteit van de persoon dient te waarborgen.

Europa

We hebben Europa nodig, maar moeten ook erkennen dat er weeffouten zijn. LibDem is daarom voor een hervorming van de Europese Unie die aan de huidige bezwaren tegemoet komt.

 

Veiligheid

LibDem is voor een adequate krijgsmacht. De laatste jaren zijn er onverantwoorde bezuinigingen op het defensiebudget doorgevoerd.

De positie van D66

Uitgangspunten

D66 heeft geen duidelijke uitgangspunten, maar vijf ‘richtingwijzers’, die enkele algemeenheden bevatten. Verder is D66 vooral ‘pragmatisch’, hetgeen inhoudt dat je er iedere kant mee op kunt en dat het beleid nogal aan wijziging onderhevig is.

Economie

Belangrijkste doel voor D66 is het verkleinen van de overheid en het verlagen van het overheidstekort. Daardoor zijn maatregelen genomen die de groei hebben aangetast. Voorts heeft D66 een beleid gevoerd dan wel gesteund waarbij ondernemers er voor een groot deel voor opdraaien als iemand ziek wordt of ontslagen moet worden.

Sociale zekerheid

Met steun van D66 is  de afgelopen jaren de sociale zekerheid aanzienlijk versoberd. Veel mensen kunnen daardoor niet meer rond komen.

Zorg

Het huidige zorgstelsel is met steun van D66 tot stand gekomen. De verzekeraars hebben daarin veel macht. Verder leidt dit stelsel tot nodeloze bureaucratie en onzekerheid bij zorgaanbieders. D66 heeft voor een beperking van de vrije artsenkeuze gestemd.

Milieu

D66 is voor een aanpassing van het huidige emissie handels systeem (ETS), dat in wezen niet heel effectief is. Als het beleid dat D66 voorstaat effectief zou worden, gaat dat ten koste van de concurrentiepositie van Europese bedrijven.

Integratie

D66 is wil integratie vooral door middel van het onderwijs aanpakken.

Bestuur

Met steun van D66 zijn allerlei Rijkstaken naar de gemeentes overgeheveld, waardoor gemeentes nu taken moeten uitvoeren waar zij niet voor geëquipeerd zijn. Daardoor moeten veel gemeentes noodgedwongen fuseren, hetgeen ten koste van de betrokkenheid van de burgers en van de democratie gaat. Verder wil D66 het belastinggebied van de gemeentes vergroten, waardoor er meer ongelijkheid tussen de gemeentes ontstaat.

Rechtstaat

Met steun van D66 is de rechtsstaat steeds meer onder druk komen te staan. Zo zijn de griffierechten de afgelopen jaren fors verhoogd. Wel wil D66 nu de rechtsbijstand verbeteren. Ook wil D66 politie en justitie weer scheiden.

Integriteit persoon 

D66 heeft een voorstel gedaan waarbij ten behoeve van orgaandonaties de integriteit van het lichaam wordt aangetast, tenzij met alert genoeg is om daar bij de overheid bezwaar tegen te maken.

Europa

D66 is onomwonden en kritiekloos vóór Europa en negeert daarmee de terechte bezwaren die velen hebben. Tot nu toe had D66 weinig uitgesproken gedachten voor hervorming, maar in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer 2017 heeft D66 de gedachten van LibDem voor de democratisering van de besluitvorming in grote lijnen overgenomen, de urgentie ontbreekt evenwel, evenals de samenhang.

Veiligheid

Met steun van D66 zijn op het defensiebudget onverantwoorde bezuinigingen ter grootte van € 1 mrd doorgevoerd.

Conclusie

Zowel de D66 als LibDem beschouwen zich als sociaal-liberaal, maar de uitwerking is totaal anders, met name voor wat de sociale aspecten betreft. E is er een geheel andere kijk op vrijwel alle beleidsterreinen. Met betrekking tot de Europese Unie heeft D66 inmiddels enkele gedachten van LibDem overgenomen.