Loading...
Uitgangspunten 2017-07-23T13:25:41+01:00

UITGANGSPUNTEN

De Liberaal Democratische Partij is de nieuwe sociaal-liberale partij van Nederland. Wij streven naar een samenleving waarin de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap een moderne vertaling vinden. De Liberaal Democratische Partij is voor een samenleving waarin iedereen in vrijheid invulling kan geven aan zijn of haar leven. De mens moet in staat zijn zelfstandig richting aan zijn leven te geven.

Meer weten over de uitgangspunten van LibDem? Lees ook het Manifest.

VRIJHEID

De mens moet vrij zijn om zijn leven richting te geven. De overheid dient niet alleen te zorgen dat de vrijheid van ieder mens zo weinig mogelijk wordt ingeperkt, maar er ook zorg voor te dragen dat ieder individu daadwerkelijk in staat is zijn leven richting te geven (positieve vrijheid). Zo moet de overheid door middel van onderwijs en begeleiding op de arbeidsmarkt bevorderen dat eenieder zelfstandig aan de samenleving en de economie deel kan nemen.

SAMENLEVING

Individuen hebben de behoefte om zich in sociale verbanden te organiseren. De samenleving kent traditiegetrouw vele verbanden die een eigen culturele identiteit hebben. Deze culturele diversiteit is een waardevol kenmerk van onze samenleving. De overheid moet daarin zo veel mogelijk vrijheid bieden en kan zelfs het ontstaan van sociale verbanden stimuleren. De samenleving als geheel moet open en tolerant zijn. Iedere ingezetene van Nederland heeft recht op respect van zowel zijn medeburgers als van de overheid. De overheid dient de fysieke en psychische integriteit van de persoon alsmede de privacy te waarborgen. Binnen het kader van de wet is eenieder vrij zijn eigen geloofsovertuiging of levensbeschouwing te volgen. De scheiding van religie en staat houdt tevens in dat de overheid zich niet over de inhoud van religies uitspreekt.

ECONOMIE

Basis voor het economisch handelen moet de markteconomie zijn. Deze biedt immers zo veel mogelijk keuzevrijheid aan zowel consumenten als producenten en leidt (daardoor) tevens tot een zo groot mogelijke efficiëntie, innovatie en welvaart. De rol van de overheid is hierin essentieel: geen markt kan functioneren zonder overheid die regels vaststelt en handhaaft. De overheid dient daarbij zorg te dragen dat de markten transparant zijn en dat de keuzevrijheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Bij natuurlijke monopolies is er een sterkere rol voor de overheid weggelegd: in het geval van publieke diensten (infrastructuur, openbaar vervoer) als producent of opdrachtgever; in het geval van andere natuurlijke monopolies (standaardisatie) door zorg te dragen dat de belangen van de consument zo veel mogelijk behartigd worden.

KANSEN & RISICO

LibDem is voor een samenleving en een economie waar individuen zo veel mogelijk kansen nemen hun talenten te ontplooien. Dat houdt mede in het nemen van risico’s en het dragen van verantwoordelijkheid daarvoor. Het dragen van risico mag er echter nooit toe leiden dat het individu in het geval van een mislukking voor lange tijd met de gevolgen blijft zitten. Een individu zal bovendien eerder bereid zijn risico’s te nemen als hij weet dat er een vangnet is. De overheid moet het individu de kans geven risico’s te nemen: hij moet zich niet laten leiden door angst. Geen herverdeling van inkomen, maar herverdeling van kansen.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Een mens kan alleen in vrijheid leven als hij ook verantwoordelijkheid neemt voor de wijze waarop hij van zijn vrijheid gebruik maakt. Dat houdt in verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en nalaten. Maar dat houdt ook in een verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de samenleving als geheel en voor volgende generaties.

INTERNATIONAAL

Door de toenemende globalisering van de (wereld)samenleving neemt onze verantwoordelijkheid voor het goed functioneren daarvan toe. Essentieel is ook hier dat de vrijheid zo veel mogelijk bevorderd wordt. Hiertoe is een sterke internationale rechtsorde vereist, die de vrijheid van individuen en van staten maximaal waarborgt alsmede de culturele identiteit van individuen en samenlevingsvormen – waaronder staten – respecteert en de economische ontwikkeling bevordert.

OVERHEID/BESTUUR

De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dat houdt in dat besluiten op ieder niveau – gemeente, provincie, Rijk, Europese Unie – op een open, democratische manier genomen worden. Dat houdt tevens in dat de overheid zich dienstbaar opstelt. Klachten en suggesties worden effectief, op een transparante wijze behandeld. Bekleders van openbare ambten moeten vooral op basis van kwaliteit en oog voor algemeen belang worden benoemd en niet op politieke kleur.

DUURZAAMHEID

Verantwoordelijkheid voor volgende generaties houdt ondermeer in dat schadelijke gevolgen van het economisch handelen voor de leefomgeving zo veel mogelijk moeten worden beperkt en tot een duurzaam niveau moeten worden teruggebracht. De overheid dient het milieu als een publiek goed te beheren. Het behoud van het milieu vraagt om een duidelijke gedragsverandering in de productie en consumptie van goederen. Het beleid hiertoe dient zo veel mogelijk marktconform te zijn. Marktconforme instrumenten zijn immers efficiënter in het behalen van de doelstellingen en tasten de keuzevrijheid niet aan. Hiermee kan de overheid generieke maatregelen nemen, waarbij zij ervoor moet waken dat de inkomsten die de overheid uit de marktconforme instrumenten ontvangt aan de burgers teruggegeven worden in de vorm van lastenverlichting en deze niet leiden tot een algemene herverdeling van inkomen.