Loading...
Openbaar Bestuur 2017-07-23T13:25:40+01:00

OPENBAAR BESTUUR

Er is een tendens om steeds het openbaar bestuur te willen reorganiseren en de rol van instituties te veranderen. Vaak worden voorstellen gedaan zonder duidelijke analyse van welk probleem daarmee opgelost zou moeten worden en wat de gevolgen van het voorstel zijn. Zo zijn er ondoordachte voorstellen om de waterschappen op te heffen, provincies samen te voegen of de minister-president rechtstreeks te laten kiezen.

Ook zijn vaak overheidstaken afgestoten omdat de uitvoering binnen de overheid slecht gemanaged werd. Zo is het openbaar vervoer geprivatiseerd en heeft het Rijk allerlei taken naar gemeentes afgestoten.

Rijksbeleid moet door het Rijk worden uitgevoerd. Het doorsluizen van allerlei Rijkstaken naar de gemeentes is alleen een verkapte bezuiniging en leidt tot ongelijkheid en inefficiënties. De enige reden waarom het Rijk dat zou doen is een gebrekkig management en aansturing van de uitvoerende ambtenaren.

Het aansturen en managen van overheidsdiensten blijft – bij gebrek aan concurrentie en tucht van de markt – een probleem. Hieraan kan tegemoet worden gekomen door op ruime schaal gebruik te maken van visitatiecommissies: externe deskundigen die regelmatig het functioneren van een betreffende dienst of afdeling kritisch tegen het licht houden en daarover rapporteren aan de politiek verantwoordelijken.