Loading...
LibDem – VVD 2020-09-29T21:12:45+01:00

Hieronder worden voor een aantal belangrijke beleidsterreinen de verschillen tussen LibDem en de VVD uiteengezet. 

De positie van LibDem

Uitgangspunten

Als liberale partij streeft LibDem de positieve vrijheid na. Dat wil zeggen dat de mens in staat moet zijn richting aan zijn leven te geven. Velen zullen dat zelf kunnen, maar er zijn ook velen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. LibDem ziet daarin een rol voor de overheid.

Economie

LibDem is voor een markteconomie en vindt dat er veel ruimte voor ondernemers moet zijn. Een sterke markt heeft een sterke overheid nodig. LibDem is tegen het beleid waarbij ondernemers gestraft worden als een werknemer onverhoopt ziek wordt of als de arbeidsrelatie beëindigd wordt.

Sociale zekerheid

Tegenover ruimte voor ondernemerschap moet een goed sociaal vangnet staan, waarbij de overheid inkomenszekerheid biedt. Dat is economisch bezien efficiënter. Sociale zekerheid moet in de visie van LibDem maatwerk zijn. LibDem is tegen de recente afbraak van het sociaal vangnet.

Zorg

LibDem is voor een aanpassing van het zorgstelsel, waardoor de macht bij de verzekeraars verdwijnt en de regie weer bij arts en patiënt komt. Dat houdt per definitie ook vrije artsenkeuze in. Verder moet het eigen risico worden afgeschaft en vervangen door een eigen bijdrage van 10% van de gemaakte kosten met een maximum van € 3000, waarbij je dus maximaal € 300 betaalt.

Milieu

LibDem vindt dat wij snel naar een circulaire economie moeten toegroeien. LibDem is voor een marktconform milieubeleid, waarbij de uitstoot van CO2 in korte tijd gereduceerd wordt. Dat moet wel Europees gebeuren.

Integratie

Integratie moet uit gaan van wederzijds respect. De beste vorm van integratie is werk. LibDem is ook daarom voor een actieve begeleiding van immigranten door de overheid naar werk.

Bestuur

LibDem is tegen de overheveling van Rijkstaken naar de gemeentes. Dit is inefficiënt –en daardoor duurder – en leidt tot ongelijkheid en rechtsonzekerheid. Ook is LibDem tegen de gedwongen samenvoeging van gemeentes die daaruit voortvloeit.

Rechtsstaat

Als liberale partij staat de rechtsstaat bij LibDem hoog in het vaandel. Deze staat in Nederland onder druk. Zie bijvoorbeeld de geleidelijke verhoging van het griffierecht en het verdwijnen van een zelfstandig ministerie van Justitie.

Europa

We hebben Europa nodig, maar moeten ook erkennen dat er weeffouten zijn. LibDem is daarom voor een hervorming van de Europese Unie die aan de huidige bezwaren tegemoet komt.

Veiligheid

LibDem is voor een adequate krijgsmacht. De laatste jaren zijn er onverantwoorde bezuinigingen op het defensiebudget doorgevoerd.

De positie van de VVD

Uitgangspunten

De VVD beschouwt zichzelf ook als een liberale partij. Belangrijkste verschil met LibDem is dat de VVD vooral voor een zo klein mogelijke overheid is. De VVD vindt dat ieder zichzelf moet redden; wie eenmaal een verkeerde keus heeft gemaakt, moet daar de rest van zijn leven de gevolgen van ondervinden.

Economie

Belangrijkste doel voor de VVD is het verkleinen van de overheid en het verlagen van het overheidstekort. Daardoor zijn destijds maatregelen genomen die de groei hebben aangetast. Voorts heeft de VVD een beleid gevoerd waarbij ondernemers er voor een groot deel voor opdraaien als iemand ziek wordt of ontslagen moet worden.

Sociale zekerheid

De VVD heeft de afgelopen jaren de sociale zekerheid aanzienlijk versoberd. Veel mensen kunnen daardoor niet meer rond komen.

Zorg

Het huidige zorgstelsel komt uit de koker van de VVD. De verzekeraars hebben daarin veel macht. Verder leidt dit stelsel tot nodeloze bureaucratie en onzekerheid bij zorgaanbieders. De VVD heeft voor een beperking van de vrije artsenkeuze gestemd.

 

Milieu

Het milieu heeft voor de VVD geen hoge prioriteit. Het kabinet Rutte III noemt zich weliswaar het meest groene kabinet ooit; desondanks laat het milieubeleid te wensen over.

 

Integratie

De VVD is voor een integratiebeleid waarbij minderheden zich steeds minder thuis voelen in Nederland.

Bestuur

Onder leiding van de VVD zijn allerlei Rijkstaken naar de gemeentes overgeheveld, waardoor gemeentes nu taken moeten uitvoeren waar zij niet voor geëquipeerd zijn. Daardoor moeten veel gemeentes noodgedwongen fuseren, hetgeen ten koste van de betrokkenheid van de burgers en van de democratie gaat. De decentralisaties zijn uiteindelijk veel duurder, waardoor veel gemeentes nu forse tekorten hebben.

Rechtstaat

Onder leiding van de VVD is de rechtsstaat steeds meer onder druk komen te staan. Zo zijn de griffierechten de afgelopen jaren fors verhoogd. Ook is het ministerie van Justitie als zelfstandige eenheid opgeheven, waardoor er geen minister meer is die daadwerkelijk de belangen van de rechtsstaat bewaakt.

Europa

De VVD heeft geen duidelijke visie op Europa en wil eigenlijk doormodderen met de structuren die wij nu hebben.

Veiligheid

De VVD heeft op het Defensie budget onverantwoorde bezuinigingen ter grootte van € 1 mrd doorgevoerd.

Conclusie

Zowel de VVD als LibDem beschouwen zich als liberaal, maar de uitwerking is totaal anders. Zo is er een geheel andere kijk op vrijwel alle beleidsterreinen.