Loading...
Integratie 2017-07-23T13:25:38+01:00

Integratie

Nederland kent veel inwoners met een migratieachtergrond, waardoor Nederland nu nog meer diversiteit aan culturen kent dan traditioneel het geval was – zoals onder meer de culturele verschillen tussen Limburg en Groningen.

De komst van nieuwe Nederlanders kan heel positief zijn: zij kunnen een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Maar niet iedereen ervaart de komst van nieuwe Nederlanders als positief. Dat komt omdat er mensen zijn die daar last van ondervinden en deze lasten zijn vaak onevenredig over de bevolkingsgroepen verdeeld.

Deze last die velen ervaren, moeten wij serieus nemen. Dat begint met een nauwkeurige analyse waar die last precies uit bestaat en hoe de overheid daar mee om moet gaan, zonder daarbij de principes van de – liberale – rechtsstaat geweld aan te doen.

De bezwaren die vaak tegen de migranten geuit worden zijn in hoofdzaak tot drie aspecten te herleiden:

  • het beroep op de sociale zekerheid
  • overlast door het (in groep) lastig vallen van anderen of door crimineel gedrag
  • sociaal: sommige woonwijken zijn van karakter veranderd

Deze drie aspecten vragen ieder om een andere benadering. Zie voor een liberale visie op integratie de notitie ‘Over vrijheid, samenleven, identiteit en veiligheid‘ waarin de samenhang tussen vrijheid, rechtsstaat, integratie en veiligheid uiteen wordt gezet.

De politieke partijen in Den Haag verwarren de verschillende begrippen en de hierboven genoemde aspecten, hetgeen ten koste gaat van de rechtsstaat en vaak een inconsistent beleid tot gevolg heeft. Door dit warrige beleid en het niet-respecteren van bepaalde bevolkingsgroepen wordt de integratie gehinderd en wordt de kans op een terroristische aanval eerder vergroot dan verkleind.