Loading...
Vraag en antwoord 2019-11-19T22:47:44+01:00

Vraag en antwoord

Waarom een nieuwe partij?

LibDem heeft een visie op de samenleving en de economie die gebaseerd is op een sociaal-liberale ideologie en waarmee wij een oplossing bieden voor de problemen van de 21e eeuw, zoals globalisering, milieu en de tweedeling op de arbeidsmarkt. Geen van de bestaande politieke partijen heeft een dergelijke visie.

Wat is het verschil met bestaande partijen?

Het belangrijkste verschil is de sociaal-liberale ideologie, die gebaseerd is op duidelijke uitgangspunten. LibDem stelt de vrijheid van het individu centraal. Dit in tegenstelling tot partijen als VVD en D66, die vooral voor een kleinere overheid zijn. Het gaat het hier om positieve vrijheid: de overheid dient niet alleen te zorgen dat de vrijheid van ieder mens zo weinig mogelijk wordt ingeperkt, maar er ook zorg voor te dragen dat ieder individu daadwerkelijk in staat is zijn leven richting te geven. Zo moet de overheid door middel van onderwijs en begeleiding op de arbeidsmarkt bevorderen dat eenieder zelfstandig aan de samenleving en de economie deel kan nemen.

Waarom heb ik niet eerder van LibDem gehoord?

LibDem heeft al eerder (in 2006 en 2012) aan Tweede Kamerverkiezingen deelgenomen. Omdat er weinig aandacht in de media aan nieuwe partijen geschonken wordt (behalve als het gaat om extreme standpunten of om een afsplitsing die al in de Kamer vertegenwoordigd is), was LibDem bij weinig kiezers bekend, zodat er weinig stemmen zijn gekregen. Wel is het zo dat veel kiezers die met LibDem kennis maken, enthousiast zijn over de positie en de standpunten.

Waarom nu?

Er is veel onvrede over het functioneren van de politiek. LibDem vindt dat die onvrede terecht is: op veel terreinen (arbeidsmarkt, milieu, zorg, Europa, woningmarkt) ontbreekt bij de meeste gevestigde partijen een duidelijke, consistente visie, waardoor vaak ondoordachte maatregelen genomen zijn die uiteindelijk inefficiënt zijn en vaak de rekening eenzijdig bij bepaalde groepen legt. Denk aan de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeeenten en aan de tweedeling op de arbeidsmarkt. Gelet op die terechte onvrede, is het nu tijd om een perspectief te bieden.

Waar staat LibDem in het politieke spectrum?

Als je de politiek als een ééndimensionale links-rechts lijn beschouwt, zou LibDem ergens in het midden staan. Dat is echter een beperkt beeld: als sociaal-liberale partij combineert LibDem ruimte voor ondernemerschap met een goed sociaal vangnet. LibDem is daarmee liberaler dan de VVD en socialer dan de SP. Hiermee neemt LibDem een unieke plaats in het politieke spectrum in.

Waarom is LibDem liberaler dan de VVD?

LibDem is onder meer liberaler dan de VVD omdat LibDem vindt dat ondernemers niet gestraft moeten worden voor de noodzakelijke flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bij ontslag moet er geen verplichting zijn om een aantal maanden salaris uit te betalen. In de visie van LibDem moet daar een goed sociaal vangnet zijn die er voor zorg draagt dat werklozen zo lang zij dat nodig hebben – en meewerken aan het vinden van een nieuwe baan – een inkomen krijgen. Het huidige beleid, dat mede door de VVD is vorm gegeven, draagt er toe bij dat met name de kleinere ondernemers zwaar gestraft worden als zij iemand onverhoopt moeten ontslaan. Dat verklaart waarom men huiverig is om nieuwe vaste contracten af te sluiten. LibDem biedt de in haar ogen enige werkbare oplossing voor de huidige tweedeling op de arbeidsmarkt.

Waarom is LibDem socialer dan de SP?

LibDem is socialer dan de SP omdat met het beleid dat LibDem voorstaat de tweedeling op de arbeidsmarkt wordt opgeheven en het mogelijk is dat werkelijk iedereen een betaalde baan krijgt. Dit wil LibDem bereiken door onder meer actieve begeleiding door een coach (dus niet zoals nu het UVW doet) en door loonkostensubsidie te geven voor mensen die anders te weinig verdienen om rond te kunnen komen. In de visie van LibDem is sociale zekerheid maatwerk.

Waarom is LibDem groener dan GroenLinks?

LibDem is voor een generiek beleid dat een heffing legt op de CO2-uitstoot uit fossiele brandstof. Dit is veel effectiever dan het huidige beleid waarbij ad hoc subsidies worden verstrekt of onzinnige maatregelen worden genomen zoals het verbod op gloeilampen, dat door GroenLinks wordt gesteund.